ALGEMENE VOORWAARDEN:

1. boeking:

1.1. Een boeking vind plaats via het boekingsformulier waarop de gast zijn voorkeuren 
kenbaar maakt. In geval van een “excursie op maat” of in geval van eventuele onduidelijkheden wordt altijd eerst contact met de gast gezocht.

1.2. Een boeking wordt als definitief beschouwd wanneer prijs, datum, aanvangstijd, excursie/activiteit en locatie aan de gast zijn bevestigd.

1.3. Iedere boeking wordt geregistreerd onder een uniek boekingsnummer.

1.4. Diegene die de uiteindelijke activiteit boekt, wordt door “Landbeleven” aangemerkt als verantwoordelijke voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Deze 
verantwoordelijkheid is niet overdraagbaar.

2. betaling:

2.1. Betaling dient voorafgaand aan de overeengekomen activiteit plaats te vinden door overmaking van het in de toegezonden bevestiging genoemde bedrag.

2.2. Het verschuldigde bedrag dient zo snel mogelijk, binnen 14 dagen na factuurdatum doch uiterlijk 3 dagen voor de geplande datum, te worden overgemaakt op ING 
 rekeningnummer 5688578 t.n.v “Landbeleven” te Deventer, onder vermelding van het 
het factuurnummer.

2.3. In geval van een vooraf overeengekomen contante betaling wordt de prijs voor de overeengekomen activiteit vermeerdert met een bedrag van Euro 2,50 per deelnemer 
 voor bank- en administratiekosten, tot een maximum van
Euro 10,00 per boeking.

2.4. In geval van contante betaling ontvangt de gast na betaling van het verschuldigde bedrag en voor aanvang van de activiteit een betaalbewijs in tweevoud. Een exemplaar blijft vervolgens ondertekent ter beschikking van “Landbeleven” voor de 
administratie.

2.5. Afwijkingen op 2.2 (niet tijdige bankbetaling) en 2.3 (contante betaling bij aanvang van 
de activiteit) zijn alleen mogelijk bij vooraf verleende goedkeuring door “Landbeleven”.

2.6. Bij niet tijdige betaling is de gast die op grond van artikel 1.4 is aangemerkt als 
verantwoordelijke automatisch in verzuim. Schriftelijke ingebrekestelling door “Landbeleven” is hiervoor niet noodzakelijk.

2.7. Bij niet tijdige betaling is over de hoofdsom exclusief eventuele administratiekosten een vertragingsrente verschuldigd van 4% voor particulieren en van 8% voor bedrijven.
De vertragingsrente wordt ongeacht het moment dat de achterstallige schuld 
wordt betaald volledig in rekening gebracht. Indien betaling binnen 2 maanden na factuurdatum niet heeft plaats gevonden zal gerechtelijke invordering zal volgen.
De kosten hiervan (vermeerderd met BTW)komen geheel voor rekening van de schuldenaar.

3. annulering door “Landbeleven”:

3.1. “Landbeleven” heeft het recht om een excursie te annuleren.

3.2. In geval van annulering zal de verantwoordelijk gast hiervan direct op de hoogte 
worden gesteld. “Landbeleven” hoeft een annulering hierbij niet te motiveren.

3.3. Bij annulering door “Landbeleven” zullen reeds betaalde bedragen aan de gasten 
worden geretourneerd tenzij met de klant een nieuwe datum wordt overeengekomen, 
in welk geval “Landbeleven” een korting aan de gasten zal verlenen van 10%  op het 
oorspronkelijk berekende bedrag.

3.4. Een te verlenen korting van 10% als genoemd in punt 3.3. geldt alleen voor de oorspronkelijk geboekte activiteit en voor het oorspronkelijk aantal deelnemers.
 Wijzigingen in de oorspronkelijke activiteit en aantal deelnemers bij herboeking
zal leiden tot een nieuwe prijsafspraak waarbij “Landbeleven” waar mogelijk alsnog een tegemoetkoming zal doorvoeren.

3.5 Bij annulering door “Landbeleven” kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd 
ten aanzien van eventuele geleden kosten en/of schade van de gast(en).

 4. annulering door de gast(en):

4.1. Annulering door de boekende partij is ten alle tijde toegestaan onder voorwaarde dat 
dit schriftelijk gebeurt, bij voorkeur per e-mail via info@landbeleven.nl

4.2. Bij annulering door de gast gelden de volgende termijnen en teruggave van 
excursiegelden:

> annulering tot 3 weken voor geplande datum: volledige teruggave minus  Euro 2,50 
 administratiekosten per deelnemer

> annulering van 3 weken tot 1 week (= 8 dagen) voor geplande datum: teruggave van 50% minus Euro 2,50  administratiekosten per deelnemer.

> annulering tot 3 dagen (=72 uur) voor geplande datum: teruggave van 25% minus 
Euro 2,50 administratiekosten per deelnemer.

> overige annuleringen geven recht op 0% teruggave. In zulke gevallen is geen vergoeding verschuldigd voor administratiekosten.

4.3. Wanneer bij annulering dezelfde activiteit met een gelijk aantal deelnemers wordt herboekt komen de in punt 4.2. vermeldde bepalingen te vervallen en wordt de 
 activiteit geacht te zijn betaald cq. blijft de oorspronkelijke overeenkomst van
kracht.
 In dat geval van onmiddellijke herboeking van de geannuleerde activiteit zijn geen administratiekosten van verschuldigd.

 5. Aansprakelijkheid:

5.1. Deelname aan de excursies en activiteiten van “Landbeleven” geschiedt geheel voor 
eigen risico.

5.2. “Landbeleven” kan geen enkele aansprakelijkheid accepteren voor welke schade dan 
ook, direct of indirect, door de gast geleden tijdens of als gevolg van een activiteit of 
excursie.

5.3. De gast vrijwaart “Landbeleven” van alle aanspraken van derden op eventuele schade 
die door toedoen van de gast geheel of gedeeltelijk (mede) zijn veroorzaakt en 
 waarvoor de gast (deels) aansprakelijk is.