De natuurexcursies laten u genieten van natuurlijke landschappen, met speciale aandacht voor de typische band tussen natuur en landschap. In de toekomst zullen er nog meer excursies op natuurgebied ontwikkeld worden.
Bij natuurexcursies ligt de nadruk op het ontstaan van het landschap en de daarin voorkomende natuurwaarden. Daarbinnen zal er echter ook altijd aandacht zijn voor cultuurhistorische aspecten in relatie tot het ontstaan van het landschap en menselijke activiteit.

 

In vergelijking met oudere perioden in de aardgeschiedenis is de tijd waarin we nu leven, het Holoceen, nog maar jong. In deze relatief korte tijd kreeg Nederland zijn huidige vorm. De zee, rivieren, beken, wind en plantengroei zijn hierin de scheppende factoren geweest.
Het is niet precies bekend wanneer de eerste mens mensen in onze contreien verschenen, maar wel dat ze in de laatste 10.000 jaar regelmatig(er) onze streken bewoonden. Eerst als vissers en jagers die een zwervend bestaan leidden en later als landbouwers die zich meer en meer op vaste plaatsen vestigden. Oorspronkelijke natuur kennen we door de invloed van de mens in Nederland helaas niet meer, maar binnen ons cultuurlandschap, inclusief steden, vinden gelukkig nog steeds natuurlijke processen plaats die geresulteerd hebben, of op termijn zullen resulteren, in een enorme soorten rijkdom en variatie.

Deze kracht zit in de natuur zelf. Uitzonderingen daargelaten zal bij het achterwege blijven van menselijk ingrijpen natuur zich altijd ontwikkelen. Ik wil tijdens de excursies deze wisselwerking tussen cultuur en natuur benadrukken.