Skip to content

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN:

1. boeking:

1.1. Een boeking vind plaats na het accepteren door de gast van een op maat uitgebrachte offerte.
 

1.2. Een boeking wordt als definitief beschouwd wanneer prijs, datum, aanvangstijd, excursie/activiteit en locatie per e-mail aan de gast zijn bevestigd.

1.3. Iedere boeking wordt geregistreerd onder een uniek boekingsnummer.

1.4. Diegene die de uiteindelijke activiteit boekt door het accepteren van de offerte, wordt door “Landbeleven” aangemerkt als verantwoordelijke voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Deze
verantwoordelijkheid is niet overdraagbaar.

2. betaling:

2.1. Betaling dient voorafgaand aan de overeengekomen activiteit plaats te vinden door overmaking van het in de toegezonden bevestiging genoemde bedrag.

2.2. Het verschuldigde bedrag dient zo snel mogelijk, binnen 14 dagen na factuurdatum doch uiterlijk 3 dagen voor de geplande datum, te worden overgemaakt op  t.n.v onder vermelding van het
het factuurnummer.

2.3. In geval van een vooraf overeengekomen contante betaling wordt de prijs voor de overeengekomen activiteit vermeerdert met een bedrag van Euro 2,50 per deelnemer voor bank- en administratiekosten, tot een maximum van Euro 10,00 per boeking.

2.4. In geval van contante betaling ontvangt de gast na betaling van het verschuldigde bedrag en voor aanvang van de activiteit een betaalbewijs in tweevoud. Een exemplaar blijft vervolgens ondertekend ter beschikking van “Landbeleven” voor de administratie.

2.5. Afwijkingen op 2.2 (niet tijdige bankbetaling) en 2.3 (contante betaling bij aanvang van de activiteit) zijn alleen mogelijk bij vooraf verleende goedkeuring door “Landbeleven”.

2.6. Bij niet tijdige betaling is de gast die op grond van artikel 1.4 is aangemerkt als verantwoordelijke automatisch in verzuim. Schriftelijke ingebrekestelling door “Landbeleven” is hiervoor niet noodzakelijk.

2.7. Bij niet tijdige betaling is over de hoofdsom exclusief eventuele administratiekosten een vertragingsrente verschuldigd van 4% voor particulieren en van 8% voor bedrijven.

De vertragingsrente wordt ongeacht het moment dat de achterstallige schuld wordt betaald volledig in rekening gebracht. Indien betaling binnen 2 maanden na factuurdatum niet heeft plaats gevonden zal gerechtelijke invordering zal volgen.

De kosten hiervan (vermeerderd met BTW) komen geheel voor rekening van de schuldenaar.

3. annulering door “Landbeleven”:

3.1. “Landbeleven” heeft het recht om een excursie te annuleren.

3.2. In geval van annulering zal de verantwoordelijk gast hiervan direct op de hoogte worden gesteld.
“Landbeleven” hoeft een annulering hierbij niet te motiveren.

3.3. Bij annulering door “Landbeleven” zullen reeds betaalde bedragen aan de gasten worden geretourneerd tenzij met de klant een nieuwe datum wordt overeengekomen, in welk geval “Landbeleven” een korting aan de gasten zal verlenen van 10%  op het oorspronkelijk berekende bedrag.

3.4. Een te verlenen korting van 10% als genoemd in punt 3.3. geldt alleen voor de oorspronkelijk geboekte activiteit en voor het oorspronkelijk aantal deelnemers.
Wijzigingen in de oorspronkelijke activiteit en aantal deelnemers bij herboeking zal leiden tot een nieuwe prijsafspraak waarbij “Landbeleven” waar mogelijk alsnog een tegemoetkoming zal doorvoeren.

3.5 Bij annulering door “Landbeleven” kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd ten aanzien van eventuele geleden kosten en/of schade van de gast(en).

 4. annulering door de gast(en):

4.1. Annulering door de boekende partij is ten alle tijde toegestaan onder voorwaarde dat dit schriftelijk gebeurt, bij voorkeur per e-mail via info@landbeleven.nl

4.2. Bij annulering van activiteiten door de gast wordt onderscheid gemaakt tussen (Dag)excursies (4.2.1) en meerdaagse reizen (4.2.2)

4.2.1 Bij annulering van een (dag)excursie door de gast gelden de volgende termijnen en teruggave van excursiegelden:

> annulering tot 3 weken voor geplande datum: volledige teruggave minus Euro 2,50 administratiekosten per deelnemer

> annulering van 3 weken tot 1 week (= 8 dagen) voor geplande datum: teruggave van 50% minus Euro 2,50  administratiekosten per deelnemer.

> annulering tot 3 dagen (=72 uur) voor geplande datum: teruggave van 25% minus Euro 2,50 administratiekosten per deelnemer.

> overige annuleringen geven recht op 0% teruggave. In zulke gevallen is geen vergoeding verschuldigd voor administratiekosten.

4.2.2 Bij annulering van een Meerdaagse reizen door de gast gelden de volgende termijnen en teruggave van reissommen:

> annulering tot 4 weken voor geplande datum: volledige teruggave

> annulering minder dan 4 weken voor de geplande datum: restitutie is afhankelijk van de gemaakte afspraken tussen Landbeleven en haar dienstverleners en eventuele andere verplichtingen van Landbeleven met betrekking tot de te organiseren reis.

> bij annulering minder dan 4 weken voor vertrek volgt een calculatie en (gedeeltelijke) terug betaling richting de boekende partij afhankelijk van die calculatie. Eventuele kosten die niet aan de boekende partij gerestitueerd kunnen worden kunnen, afhankelijk van de afgesloten reisverzekering, bij een reisverzekering binnen de daar geldende voorwaarden worden verhaald.

4.3. Wanneer bij annulering dezelfde activiteit met een gelijk aantal deelnemers wordt herboekt komen de in punt 4.2. vermeldde bepalingen te vervallen en wordt de activiteit geacht te zijn betaald cq. blijft de oorspronkelijke overeenkomst van kracht, dit op voorwaarde dat de desbetreffende activiteit nog wordt aangeboden. In dat geval van onmiddellijke herboeking van de geannuleerde activiteit zijn geen administratiekosten van verschuldigd.

 5. Aansprakelijkheid:

5.1. Deelname aan de excursies en activiteiten van “Landbeleven” geschiedt geheel voor eigen risico.

5.2. “Landbeleven” kan geen enkele aansprakelijkheid accepteren voor welke schade dan ook, direct of indirect, door de gast geleden tijdens of als gevolg van een activiteit of excursie.

5.3. De gast vrijwaart “Landbeleven” van alle aanspraken van derden op eventuele schade die door toedoen van de gast geheel of gedeeltelijk (mede) zijn veroorzaakt en waarvoor de gast (deels) aansprakelijk is.

 5.4.“Landbeleven” kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor aanspraken van derden jegens de klant of nalatigheid van de gasten door derden

footerwandelaars